सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सालवसाली तलब स्केल तथा ग्रेड–२

by • • साभारComments (0)2831

Print Friendly, PDF & Email

(२०२९ देखि २०३५ असारसम्मको विवरण शिक्षक को माघ अंकमा प्रकाशित भइसकेको छ)

५.    २०३५÷०४÷०१ देखि
लागू भएको तलब स्केल

६.    २०३८ साउन १ देखि
लागू भएको तलब स्केल

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको मिति २०३८÷०३÷१४ को विज्ञप्ति अनुसार विद्यालय संचालक समितिलाई एकमुष्ट अनुदान दिने भन्ने सिद्धान्त अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०३८÷०६÷०७ (मन्त्रिपरिषद) को निर्णयानुसार विद्यालय तहका शिक्षकहरूको नयाँ तलब स्केल, तालिम भत्ता र खाजा भत्ता २०३८ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निम्नानुसार निर्धारण गरेको छ ।

उपर्युक्त तलब स्केल र भत्ताको आधारमा स्थायी स्वीकृति प्राप्त विद्यालयका स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूको तलब भत्ताको निमित्त लाग्ने रकम जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखाले हिसाब गरी सो रकमको निम्न अनुसार निर्धारित प्रतिशतमा एकमुष्ट अनुदान रकम अंक किटान गर्ने ।
१.    प्राथमिक शिक्षकको तलब भत्ताको १०० प्रतिशत
२.    निम्न माध्यमिक शिक्षकहरूको तलब भत्ताको ७५ प्रतिशत
३.    माध्यमिक शिक्षकहरूको तलब भत्ताको ५० प्रतिशत
४.    सबै तहका शिक्षकहरूलाई खाजा भत्ता मासिक रु.५० का दरले लाग्ने रकमको १०० प्रतिशत
५.    घोषित दुर्गम क्षेत्रका सबै तहका विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब भत्ताको १०० प्रतिशत उल्लेख गरिए बमोजिमको निर्धारित प्रतिशतमा विद्यालय संचालन समितिलाई एकमुष्ट अनुदान रकम अंक निर्धारण गर्न शिक्षकहरूको तलब भत्ताको हिसाब गर्दा निम्न लिखित कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

१. तलबः
प्राथमिक शिक्षकको योग्यता अनुसार अण्डर एस्.एल्.सी वा एसएलसी वा सो सरह निम्न माध्यमिक शिक्षकको योग्यता आईए वा सो सरह र माध्यमिक शिक्षकको योग्यता बीए वा सो सरह तोकिएकोले बढी योग्यता भएको शिक्षक तल्लो तहमा नियुक्ति भएको छ भने सो तहमा निर्धारण योग्यताको तलब स्केल मात्र पाउने छ । योग्यता अनुसारको तलब पाउने छैन । कम योग्यता भएको शिक्षक माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएको छ भने योग्यता अनुसारको तलब मात्र पाउने छ ।
उदाहरणः बीए योग्यता भएको शिक्षक प्राथमिक तहमा नियुक्ति भएको छ भने एसएलसीको तलब स्केल पाउने छ । आईए योग्यता भएको शिक्षक माध्यमिक तहमा नियुक्ति भएको छ भने आईएको तलब स्केल मात्र पाउने छ ।
तर कक्षा १–५ को प्राथमिक शिक्षा २०३७ पुसमा १८ दुर्गम जिल्लामा लागू गर्दा र २०३८ पुसमा बाँकी ५७ जिल्लामा लागू गर्दा साविक कक्षा ४–७ को निम्न माध्यमिक तहको कक्षा ४ लाई प्राविमा परिणत गरी सो कक्षामा पढाउने निम्न माध्यमिक शिक्षकहरूलाई प्राथमिक तहमा सार्दा त्यस्तो शिक्षकले साविक निम्न माध्यमिक तहमा छँदा जुन योग्यताको तलब स्केल खाईपाई आएको छ प्राथमिक तहमा सार्दा पनि सोही योग्यताको तलब स्केल पाउने छ ।
उदाहरणः आईए योग्यता भएको शिक्षक साविक निम्न माध्यमिक तहमा नियुक्ति भई आईएको तलब स्केल पाइरहेको छ भने ती शिक्षकलाई कक्षा ४ प्राथमिक तहमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा प्राथमिक शिक्षक पदमा सार्दा पनि निजले खाईपाई आएको आईएकै तलब स्केल पाउने ।

२) ग्रेडः
सामान्यतः शिक्षकले साविक बमोजिम जति ग्रेड खाईपाई आएको छ नयाँ तलब स्केल लागू गर्दा पनि त्यतिकै ग्रेड पाउने छ । तर प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको साविक ग्रेड अंक र नयाँ तलब स्केलमा दिइएको ग्रेड अंक फरक भएकोले साविक पाई आएको ग्रेड अंक नघट्ने गरी हालको स्केलको नजीकको ग्रेड मिलाई ख्वाउने ।

उदाहरणः
१)    आईए र तालिम प्राप्त निम्न माध्यमिक शिक्षकले साविक तलब स्केल अनुसार २ ग्रेडको रु.१२ ले रु.२४ पाएको छ भने नयाँ तलब स्केल लागू गर्दा २ ग्रेडको रु.१० ले रु.२० मात्र दिने गर्दा खाईपाई आएको अंक घट्न जाने भएकोले एक ग्रेड थप गरी ३ ग्रेडको रु.१० ले रु.३० दिने ।
२)    एलएलसी र तालिम प्राप्त प्राथमिक शिक्षकले साविक तलब स्केल बमोजिम ८ ग्रेडको रु.७.५० ले रु.६० पाएको छ भने नयाँ तलब स्केल लागू गर्दा ८ ग्रेडको रु.६ ले रु.४८ मात्र दिंदा खाईपाई आएको अंक घट्न जाने भएकोले २ ग्रेड थप गरी १० ग्रेडको रु.६ ले रु.६० नै दिने ।
तर साविक तलब स्केलमा अन्तिम ग्रेड खाईपाई आएको शिक्षकलाई नयाँ तलब स्केलको पनि अन्तिम ग्रेड नै दिने ।
३)    तालिम भत्ताः
साविक तलब स्केलमा एकै योग्यता भएका तालिम प्राप्त र तालिम अप्राप्त शिक्षकको तलब स्केल नै छुट्टै भएकोमा अबको नयाँ तलब स्केलमा तालिम प्राप्त र तालिम अप्राप्त शिक्षकको तलब स्केल एउटै कायम गरी तालिम प्राप्त शिक्षकलाई छुट्टै तालिम भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ निम्न माध्यमिक तहका आईएड र आईएस्सी तथा माध्यमिक तहका बीएड र बीएस्सी शिक्षकलाई साविक बमोजिम तालिम प्राप्त गरेको मानी सबै तहमा तालिम प्राप्त शिक्षकलाई तालिम भत्ता दिने ।
४)    प्र.अ. भत्ताः
प्रा.वि. को प्र.अ., निमाविको प्र.अ. र माविको निमित्त कामु प्र.अ. लाई साविक बमोजिम प्र.अ. भत्ता दिने । अबदेखि विद्यालय संगठनमा परिवर्तन गरी कक्षा १–५ को प्रावि, कक्षा १–७ को निमावि र कक्षा १–१० वा कक्षा ६–१० को मावि कायम गरिने भएकोले एक विद्यालयमा एक जना मात्र प्र.अ. राख्ने र एउटै विद्यालयमा एक जनालाई मात्र प्र.अ. भत्ता दिने

Related Posts

/*sign up form*/