शिक्षा संवादको १३४ औँ अंक

by • • रेडियोComments (0)187

शिक्षक मासिक पत्रिकाको उत्पादन साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवाद को १३४ औँ अंकमा हामीले, सफल विद्यालयका असल अभ्यासका संबन्धमा रिपोर्ट,अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न शिक्षक सेवा आयोगले खोलेका विज्ञापनका विषयमा रिपोर्ट र शिक्षकको सिर्जना समेटेका छौँ ।
कार्यक्रम प्राप्त नभएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला । साथै कार्यक्रमका बारेमा तपाईका सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला ।

 

Click here to download episode 134 (24 downloads)

Related Posts

/*sign up form*/